Algemene voorwaarden

Monique Broekhuis Fotografie

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912
fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw. Dan wel andere werken in de zin van Aw, welke met bedoelde fotografische werken op een lijn kunnen worden gesteld.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6: 231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn op toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een fotograaf en een wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Vergoeding

3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de wederpartij gewenste gebruik van het werk.
3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de wederpartij te worden vergoed.

4. Factuur en betaling

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum
4.2 Indien de fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, wordt hier een herinnering van gemaakt.
4.3 Indien de wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort heeft geschoten in de nakoming van
één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de wederpartij.
4.4 Geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de wederpartij enige uitstaande factuur van de fotograaf nog niet heeft voldaan.
4.5 Mocht er binnen twee maanden voor de huwelijksdatum geannuleerd worden, dan wordt er 50% van het totaal bedrag in rekening gebracht.
4.6 Bij annuleren van de wederpartij wordt het voorschot niet terug betaald (annuleringskosten).

5. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de fotografische werken schriftelijk/per mail aan de fotograaf te worden medegedeeld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de wederpartij zou leiden.

6. Opdracht

6.1 De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
6.2. Wijzingen in de opdracht door de wederpartij om welke reden dn ook, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door de fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de fotograaf is geretourneerd.

6.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

7. Auteursrecht

7.1 Het auteursrecht op de fotografische werken berust bij de fotograaf.
7.2 De fotograaf heeft ten alle tijden het recht om fotografisch werk te gebruiken op website en social media. 7.3 Geleverde foto’s mogen in geen enkel geval bewerkt worden door de wederpartij.

8. Inbreuk op auteursrecht

8.1 Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.
8.2 Bij inbreuk komt de fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijke gehanteerde uurtarief.

9. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

9.1 De naam van de fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

10. Levertijd

10.1De levertijd van fotografisch werk is vier tot zes weken tenzij anders is overeengekomen. 10.2 Fotografisch werk wordt pas geleverd na betaling van de factuur.

11 Aansprakelijkheid en rechten van derden

11.1 De fotograaf is jegens de wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het werk tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf. 11.2 De aansprakelijkheid van de fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma. 11.3 Indien derden jegens de fotograaf en/of wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het werk, dan zullen de wederpartij en de fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden

12. Faillissement/surseance

Zowel de fotograaf als de wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de wederpartij heeft de fotograaf het recht de verstrekte opdracht te beëindigen.

13. Rechts- en forumkeuze

Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze algemene voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de fotograaf en de wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Monique Broekhuis Fotografie

Zaanstraat 2

7523HC  Enschede

Nederland